REGULAMIN PRZYZNAWANIA TURNUSÓW

Załącznik do Uchwały nr 586/2018 Zarządu KKOP

                                                                          

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA ZARZĄDU KKOP
DOT. PRZYZNAWANIA MIEJSC NA TURNUSACH
ANTYTRESOWO – REHABILITACYJNYCH,
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD KKOP

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin jest uszczegółowieniem regulaminu wspólnego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pi Zarządu KKOP i służy do sformalizowania wewnętrznych prac Komisji KKOP w sprawie przynawania miejsc na turnusach profilaktycznych.

 

§ 2

 

 1. Turnus trwa 7 dni w wyznaczonym przez Zarząd KKOP miejscu
  i czasie.
 2. Koszty opłat za pobyt członka KKOP na turnusie ponosi  KKOP.
 3. Koszt dodatkowych zamówionych przez uczestnika turnusu świadczeń i zabiegów, które nie są wliczone do pakietu podstawowego opłaca uczestnik turnusu.
 4. Dojazd do miejsca odbywania się turnusu odbywa się na koszt uczestnika Turnusu, we własnym zakresie.

 

§ 3

 

 1. Koordynacją i procedurą przyznawania miejsc na turnusach zajmuje się komisja powołana spośród członków Zarządu KKOP w zakresie funkcjonariuszy Policji i emerytów oraz komisja powołana spośród członków KKOP pracowników cywilnych.
 2. Komisję ds. pracowników cywilnych powoła Przewodnicząca WZW NSZZ PP.

 

§ 4

 

Zarząd KKOP odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich zgłoszeń, realizację spraw o charakterze materialno – technicznym oraz obsługę płatności za odbyte turnusy rehabilitacyjne.

 

 

§ 5

 

 1. Z turnusu rehabilitacyjnego może skorzystać członek KKOP, który nieprzerwanie jest członkiem kasy przez co najmniej 24 miesiące.
 2. Kandydat na wyjazd na turnus rehabilitacyjny winien w dniu wyjazdu posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny lub inny prowadzący) o wskazaniach do pobytu na turnusie antystresowo – rehabilitacyjnym.
 3. Przy przydzielaniu miejsc na turnusach profilaktycznych, komisje biorą pod uwagę: staż w KKOP, rodzaj schorzenia, wysokość wkładów, wcześniejsze uczestnictwo w turnusach.
 4. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wypełnienie właściwego formularza z załączoną kopią zaświadczenia lekarskiego.
 5. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

 

 1. Wnioski w poszczególnych jednostkach terenowych przyjmują koordynatorzy w terminie do dnia10 lutego 2019 r. włącznie.
 2. Koordynator przesyła zebrane wnioski do Zarządu KKOP w takim terminie, aby dotarły one do komisji najpóźniej do 15 lutego 2019 r.

 

§ 7

 

 1. Komisja Zarządu KKOP  i Komisja ds. pracowników cywilnych dokona weryfikacji wniosków oraz w terminie do 28 luitego 2019r. przedłoży Zarządowi KKOP kompletne listy osób zakwalifikowanych na turnusy.
 2. Zarząd KKOP zawiadomi na piśmie każdą osobę zakwalifikowaną na turnus. Wszystkie osoby zakwalifikowane w I etapie winny zostać zawiadomione w terminie do 10 marca 2019 r.
 3. Osoby, które spełniają wymagania w zakresie złożonych wniosków, a nie zostały zakwalifikowane na turnus profilaktyczny zostaja wpisane na listę rezerwową na rok 2019. W przypadku zwolnienia się miejsc na poszczególne turnusy, Zarząd KKOP podejmie decyzję o przyznaniu miejsc osobom z listy rezerwowej, uwzględniając kryteria opisane
  w §  5 pkt 3.

 

§ 8

 

Limity miejsc dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, Zarząd KKOP przyznaje proporcjonalnie do ilości członków KKOP w danej jednostce.

 

§ 9

 

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w danej jednostce Zarząd KKOP zastrzega sobie możliwość rozdysponowania tych miejsc na inne jednostki, stosując zasadę, że w pierwszej kolejności z turnusów będą mogły skorzystać osoby, które jeszcze z tej formy wypoczynku nie korzystały.

 

 

§ 10

 

Zarząd KKOP zastrzega możliwość odwołania poszczególnych turnusów z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy (zakładów w których organizowane są turnusy).

 

 

Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.