WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KKOP - 07 CZERWCA 2019

W dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 rozpoczęło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie delegatów KKOP przy KWP w Poznaniu. Zgodnie z protokołem komisji rewizyjnej uprawnionych do uczestnictwa zebraniu było 40 delegatów, z czego mandaty odebrało 25 delegatów. Komisja Rewizyjna KKOP stwierdziła, że Walne Zebranie zwołane
w I terminie posiada kworum i może podejmować Decyzję.

W celu procedowania, Delegatom zaproponowano następujący porządek obrad:

 

 1. Rozpoczęcie zebrania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Odczytanie protokołu dot. Kworum.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania (Komisja Rewizyjna przeprowadzi wybór przewodniczącego zebrania, po czym odda mu prowadzenie zebrania).
 4. Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków (w miarę potrzeby)
 7. Wystąpienia zaproszonych gości
 8. Sprawy bieżące dot. działalności KKOP
 9. Przedstawienie wniosków o podjęcie Uchwał
 10. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami
 11. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków, uchwał i poprawek – (jawne)
 12. Podsumowanie zebrania i wnioski końcowe
 13. Zakończenie zebrania.

         Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano Kolegę Błażeja Dulata(głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0), zastępcą Kol. Violettę Trojan (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0) , Sekretarzem Koleżankę Karolinę Kowalak (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0).

         Przewodniczący Zebrania zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0)

         Przewodniczący Zebrania zarządził dyskusje, a następnie głosowanie nad regulaminem obrad, który został przyjęty. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0)

         Punkt 7 porządku obrad wystąpienie zaproszonych gości:

         Jakom pierwsza wystąpiła Kol. Lucyna Jaworska Wojtas = Przewodnicząca WZZ NSZZ PP – w trakcie wystąpienia podziękowała za pracę Zarządowi KKOP i wskazała na pozytywne kierunki działalności Kasy.

         Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Komunikacji Społeczne KWP w poznaniu mł. Insp. Maciej walczak, który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego policji w Poznaniu zreferował wniosek o włączeniu Zarządu KKOP do komitetu organizacyjnego 100 Lecia Policji i przekazania na organizację przedsięwzięcia kwoty 50 000 zł.

         Po zreferowaniu wniosku Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusje w tej sprawie. Do dyskusji nie było zgłoszeń i w tym miejscu Przewodniczący Zebrania, przedstawił wniosek Zarządu KKOP o poparcie wniosku Komendanta Wojewódzkiego policji w Poznaniu. Do poparcie wniosku przyłączyła się Przewodnicząca WZZ NSZZ PP Lucyna Jaworska Wojtas. Podobne poparcie dla wniosku wyraził przedstawiciel emerytów Kol. Marek Garbatowski

         Za zgodą Walnego Zebrania Delegatów Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przedmiotowym wnioskiem. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0)

         W kolejnym punkcie obrad omówiono bieżące sprawy KKOP w tym sprawy przekazywania dofinansowań dla podmiotów zbiorowych.

         Przewodniczący Zebrania przedstawił protokół Komisji z dnia 28-02-2019 przyznającej miejsca na turnusach profilaktycznych w roku 2019. Konkluzja protokołu: wpłynęło 286 wniosków, 5 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych, przyznano 165 miejsc na turnusach. Przewodniczący komisji wskazał, że turnusy profilaktyczne stały się właściwie turnusami rodzinnymi i jest to pozytywny przejaw organizacji wypoczynku dla członków KKOP i ich rodzin.

         W ramach tej dyskusji Przewodniczący zebrania odczytał wniosek Zarządu KKOP o wyrażenie zgody na organizację turnusów w roku 2020 i przeznaczenie na ten cel kwoty 230 000 zł. W toku dyskusji Kol. Lucyna jaworska – Wojtas przedstawiła wniosek dalej idący, aby na turnusy przeznaczyć kwotę 280 000 zł. Ponadto Koleżanka Jaworska Wojtas zaproponowała, aby powrócić do organizacji turnusów w górach. Delegaci zgodzili się, aby do tematu turnusów w górach powrócić podczas organizacji turnusów na rok 2021 i jednocześnie zobowiązano Koleżankę Jaworską Wojtas do przygotowania propozycji miejsc na organizacje turnusów na Zebranie w miesiącu styczniu 2020 r. Ponadto ustalono, aby przygotować na miesiąc styczeń 2020 roku poprawkę w regulaminie znosząca limit miejsc w poszczególnych jednostkach, który zastąpi lista centralna.

         Przewodniczący Zebrania Zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu KKOP z poprawka Kol. Jaworskiej Wojtas o przyznanie kwoty 280 000zł na organizacje turnusów profilaktycznych w roku 2020. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0)

 

         Następnie Przewodniczący zebrania omówił procedurę i stan prac nad przyznaniem turnusów w Skorzęcinie. Na 75 miejsc wykorzystano 50, co daje kwotę do Przekazania Fundacji na poziomie 56100zł. Wpłynęło ogółem 63 wnioski 2 odrzucono z przyczyn formalnych, 10 wniosków brak wolnych terminów. Głosów w dyskusji nie było.

 

         Przewodniczący Zebrania Zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu KKOP om przekazanie kwoty 56100zł na turnusy w Skorzęcinie. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0).

 

         Przewodniczący Zebrania omówił stan przygotowań do Festynu dla dzieci i rodziców Koniec Szkoły – Witajcie Wakacje. Zgodnie z protokołem komisji przyznającej miejsca na festynie w festynie w dniu 22 czerwca br. Weźmie udział 115 dzieci oraz 141 rodziców. W trakcie dyskusji zaproponowano, aby przyszły festyn nazwać „rodzinnym”. Ponadto Przewodniczący przekazał, że Zarząd KKOP przekazał kwotę 5000zł na organizacje Dnia dziecka przez KWP w Poznaniu.

 

         Przewodniczący Zebrania odczytał wniosek o przyznanie środków na funkcjonowanie Zarządu KKOP na rok 2019-2010 w kwotach: 100 000zł – fundusz zapomogowy i wsparcia; 50 000 zł fundusz administracyjny. W trakcie dyskusji Kol. Mateusz Przybyłowski zaproponował, aby fundusz zapomogowy podwyższyć do kwoty 110 000zł.

 

         Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu z poprawka kol. Przybyłowskiego. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0)

 

         Kol. Marek Garbatowski i Waldemar Śmiglak zaproponował wyjazdowe posiedzenie WZD. Delegaci uzgodnili, że posiedzenie takie mogłoby odbyć się w miesiącu maju lub czerwcu 2020 r.

         Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad wnioskiem. (głosowanie: za-25; przeciw-0; wstrzymujące-0)

 

         Kol. Marek Garbatowski wniósł wniosek o podjęcie Uchwały w sprawie zorganizowania w miesiącu wrześniu 2019 r. spotkania roboczego WZD KKOP przy KWP w Poznaniu w Skorzęcinie.

         Przewodniczący Zarządu KKOP przy KWP w Poznaniu wyraził dezaprobatę do tego wniosku jako niepotrzebnie trwoniącego środki kasy i zarekomendował jego odrzucenie,

         Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad wnioskiem (głosowanie: za-2; przeciw-13; wstrzymujące-8). Wniosek odrzucono.

        

         Po wyczerpaniu tematów dyskusji Walne Zebranie Delegatów KKOP przy KWP w Poznaniu zostało zamknięte o godz. 13.35.


Lista aktualności
XIX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IPA POZNAŃ 2017
Przewodniczący Zarządu KKOP PKZP przy KWP w Poznaniu uczestniczył w otwarciu Międzynarodowego turnieju piłaki noznej IPA Poznań 2018. Zarząd KKOP dofinansował turniej, w któym brało udział wielu członków Naszej Kasy. Zachęcamy do przeczytania relacji organizatora imprezy.
WALNE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW KKOP
W dniu 18 czerwca 2018 r. obradowało Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów KKOP - PKZP przy KWP w Poznaniu. Wybrano nowe władze Kasy.
ULOTKA INFORMACYJNA
Zarząd KKOP przy KWP w Poznaniu postanowił o wydrukowaniu ulotki informacyjnej.
URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo

Zarząd KKOP - PKZP przy KWP w Poznaniu ma przyjemność oddać do Państwa dyspozycji stronę internetową, która mamy nadzieję będzie przydatna w codziennych sprawach związanych z członkostwem w naszej Kasie.

Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.