REGULAMIN PRZYZNAWANIA TURNUSÓW

                                                

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA ZARZĄDU KKOP
DOT. PRZYZNAWANIA MIEJSC NA TURNUSACH
ANTYTRESOWO – REHABILITACYJNYCH,
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD KKOP

W ROKU 2023

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin jest uszczegółowieniem regulaminu wspólnego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P i Zarządu KKOP i służy do sformalizowania wewnętrznych prac Komisji KKOP w sprawie przynawania miejsc na turnusach profilaktycznych.

 

§ 2

 

 1. Turnus trwa 7 dni w wyznaczonym przez Zarząd KKOP miejscu
  i czasie.
 2. Koszty opłat za pobyt członka KKOP na turnusie ponosi  KKOP.
 3. Koszt dodatkowych zgłoszonych osób oraz zamówionych przez uczestnika turnusu świadczeń i zabiegów, które nie są wliczone do pakietu podstawowego opłaca uczestnik turnusu.
 4. Dojazd do miejsca odbywania się turnusu odbywa się na koszt uczestnika Turnusu, we własnym zakresie.

 

§ 3

 

 1. Koordynacją i procedurą przyznawania miejsc na turnusach zajmuje się komisja powołana spośród członków PKZP przy KWP w Poznaniu.
 2. Komisję powoła Zarząd PKZP stosowną Uchwałą.

 

 

§ 4

 

Zarząd KKOP odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich zgłoszeń, realizację spraw o charakterze materialno – technicznym oraz obsługę płatności za odbyte turnusy rehabilitacyjne.

 

 

§ 5

 

 1. Z turnusu rehabilitacyjnego może skorzystać członek KKOP, który nieprzerwanie jest członkiem kasy przez co najmniej 24 miesiące.
 2. Przy przydzielaniu miejsc na turnusach profilaktycznych, komisja bierze pod uwagę: staż w KKOP, wysokość wkładów, wcześniejsze uczestnictwo w turnusach oraz stan zdrowia wnioskodawcy.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wypełnienie właściwego formularza wniosku.
 4. Wniosek o przyznanie turnusu profilaktycznego można złożyć nie częściej niż raz na 24 miesiące licząc od daty przyznania ostatniego turnusu.
 5. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

 

 1. Wnioski w poszczególnych jednostkach terenowych przyjmują koordynatorzy.
 2. Koordynator przesyła zebrane wnioski do Zarządu KKOP w takim terminie, aby dotarły one do komisji najpóźniej do
  10 lutego 2023 r.

 

§ 7

 

 1. Komisja Zarządu KKOP  dokona weryfikacji wniosków oraz w terminie do 15 stycznia 2020r. przedłoży Zarządowi KKOP kompletne listy wniosków złożonych o przydzielenie na turnusów.
 2. Zarząd KKOP zawiadomi na piśmie każdą osobę zakwalifikowaną na turnus. Wszystkie osoby zakwalifikowane na turnusach w marcu
  i kwietniu winny zostać zawiadomione w terminie do 15 marca 2023 r. Osoby zakwalifikowane na turnusy późniejsze będą zawiadamiane sukcesywnie jednak nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.
 3. Osoby, które spełniają wymagania w zakresie złożonych wniosków, a nie zostały zakwalifikowane na turnus profilaktyczny zostaja wpisane na listę rezerwową na rok 2023. W przypadku zwolnienia się miejsc na poszczególne turnusy, Przewodniczący w imieniu Zarządu KKOP podejmie decyzję o przyznaniu miejsc osobom z listy rezerwowej, uwzględniając kryteria opisane w §  5 pkt 3. Decyzje Przewodniczącego podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu KKOP.

 

§ 8

 

Każdy wnioskodawca może wskazać we wniosku maksymalnie cztery terminy uczstnictywa w turnusach, którymi jest zainteresowany.

 

§ 9

 

W każdej jednostce organizacyjnej obsługiwanej przez KKOP przy KWP
w Poznaniu można złożyć dowolną ilość wniosków spośród wszystkich miejsc i terminów na rok 2023 z zastrzeżeniem treści § 5 pkt 4 Regulaminu.

 

 

§ 10

 

Zarząd KKOP zastrzega możliwość odwołania poszczególnych turnusów
z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy (zakładów w których organizowane są turnusy).

 

 

Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.