WSPARCIE INICJATYW ZBIOROWYCH

§ 2 STATUTU KZP PRZY KWP W POZNANIU
 
1. Głównym celem działania KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków na zasadach określonych 
w Statucie.
2. KKOP może wspierać indywidualnie swoich członków w formie zapomóg w razie szczególnych i nagłych wypadków losowych, którzy jednocześnie  znajdują się w trudnych warunkach materialnych. 
3. KKOP może wspierać swoich członków w zbiorowych działaniach edukacyjnych, z zakresu ochrony zdrowia, sportowych, szkoleniowych oraz historyczno – patriotycznych.
 
 
REGULAMI PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG I WSPARCIA FINANSOWEGO
§ 1
 
Zapomóg i wsparcia udziela się osobom uprawnionym na wnioski,których wzór stanowią Załączniki nr 4 i 5 do Statutu KKOP przy KWP w Poznaniu.
 
§ 2
 
Zarząd KKOP rozpatruje wnioski na posiedzeniu KKOP, nie rzadziej niż raz w kwartale.
 
§ 3
 
1. Środki przeznaczone na zapomogi i wsparcie przyznawane są raz w roku przez Walne Zebranie Delegatów KKOP przy KWP w Poznaniu.
2. Podziału przyznanej kwoty na: zapomogi, wsparcie i inne inicjatywy wymienione w Statucie KKOP, dokonuje Zarząd KKOP stosowną uchwałą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od Decyzji Walnego Zebrania Delegatów o przyznaniu środków.
 
PRZYZNAWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
 
§ 8
 
O wsparcie finansowe dla członków KKOP może wystąpić: właściwy Pełnomocnik KKOP, właściwy kierownik jednostki policji, właściwa organizacja związkowa lub inna organizacja społeczna działająca w jednostce policji wskazanej w § 4 Statutu KKOP przy KWP w Poznaniu.
 
§ 9
 
1. Wsparcie finansowe może być przyznane jeden raz na 12 miesięcy.
2. Wsparcie finansowe przyznawane jest pod warunkiem wskazania
członków KKOP przy KWP w Poznaniu., którzy będą z takiego wsparcia korzystali.
3. Zarząd KKOP przyznając wsparcie finansowe bierze pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, ilość członków, którzy będą korzystali ze wsparcia, wcześniej udzielane wsparcie dla danego podmiotu oraz ilośc środków pozostających w dyspozycji Zarządu.
 
§ 10
 
Wniosek o wsparcie finansowe wymaga jego pisemnego uzasadnienia oraz udokumentowania w sposób potwierdzający konieczność jego przyznania. Ponadto do wniosku należy dołączyć pisemny wykaz korzystających ze wsparcia członków KKOP przy KWP w Poznaniu.
 
§ 11
 
terminem płatności, przez uprawnionego pracownika KWP w Poznaniu. Odpowiedzialnym za prawidłowe rozliczenie przyznanego wsparcia jest wnioskodawca.
 
§ 12
 
Wsparcie, które nie zostało rozliczone w całości lub zostało przeznaczone na cel niezgodny z treścią wniosku lub też, gdy wsparcie nie zostało wykorzystane przez członków KKOP wymienionych we wniosku, podlega zwrotowi przez wnioskodawcę do kasy KKOP.
 
§ 13
 
O decyzji Zarządu KKOP w sprawie przyznania wsparcia lub odmowie jego przyznania, zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie. Od decyzji Zarządu KKOP w tych sprawach, nie przysługuje odwołanie.
 
§ 14
 
Zarząd KKOP prowadzi ewidencję przydzielonego wsparcia.

 

Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.