Zapomogi

§ 2 STATUTU KZP PRZY KWP W POZNANIU
 
1. Głównym celem działania KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków na zasadach określonych 
w Statucie.
2. KKOP może wspierać indywidualnie swoich członków w formie zapomóg w razie szczególnych i nagłych wypadków losowych, którzy jednocześnie  znajdują się w trudnych warunkach materialnych. 
3. KKOP może wspierać swoich członków w zbiorowych działaniach edukacyjnych, z zakresu ochrony zdrowia, sportowych, szkoleniowych oraz historyczno – patriotycznych.
 
REGULAMIN UDZIELANIA ZAPOMÓG I WSPARCIA
 
§ 1
 
Zapomóg i wsparcia udziela się osobom uprawnionym na wnioski,których wzór stanowią Załączniki nr 4 i 5 do Statutu KKOP przy KWP w Poznaniu.
 
§ 2
 
Zarząd KKOP rozpatruje wnioski na posiedzeniu KKOP, nie rzadziej niż raz w kwartale.
 
§ 3
 
1. Środki przeznaczone na zapomogi i wsparcie przyznawane są raz w roku przez Walne Zebranie Delegatów KKOP przy KWP w Poznaniu.
2. Podziału przyznanej kwoty na: zapomogi, wsparcie i inne inicjatywy wymienione w Statucie KKOP, dokonuje Zarząd KKOP stosowną uchwałą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od Decyzji Walnego Zebrania Delegatów o przyznaniu środków.
 
PRZYZNAWANIE ZAPOMÓG
 
§ 4
 
1. Zapomoga może być przyznana członkowi KKOP przy KWP w Poznaniu na jego wniosek, na cel wymieniony w statucie oraz pod warunkiem nieprzerwanej przynależności do KKOP przy KWP
w Poznaniu przez okres, co najmniej 18 miesięcy.
2. Zapomogi nie udziela się członkowi KKOP przy KWP w Poznaniu, który zalega z terminową spłatą przynajmniej dwóch rat bieżącej pożyczki.
3. Przyznaną zapomogę przekazuję się na rachunek bankowy wnioskodawcy lub przekazuje do Kasy KWP w Poznaniu, celem dokonania wypłaty.
 
§ 5
 
skreślono
 
§ 6
 
Zarząd KKOP prowadzi ewidencję przydzielonych zapomóg.
 
§ 7
1. decyzji Zarządu KKOP w sprawie przyznania zapomogi lub odmowie jej przyznania, zawiadamia się zainteresowanego na piśmie.
2. Od decyzji Zarządu KKOP w tych sprawach, nie przysługuje odwołanie
Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.