Pożyczki

ZASADY PRZYZNAWANIA POŻYCZEK

§ 25

 1. Warunkiem otrzymania pożyczki jest (…) spłacenie zadłużenia
   i złożenie stosownego wniosku do biura Zarządu KKOP  
  ds. KKOP, a w przypadku członków KKOP niebędących pracownikami policji lub policjantami, którzy zamierzają uzyskać pozyczkę w wysokości przekraczającej wysokość posiadanych wkładów, podpisanie umowy pożyczki. Załącznik nr 7.[1] (…). Wnioski złożone do dnia 25 każdego miesiąca, zostaną rozpatrzonena najbliższym posiedzeniu Zarządu KKOP. Wniosek powinien zawierać następujące dane: – załącznik nr 6.[2]
 1. nazwisko i imię, nr identyfikacyjny,
 2. wskazanie Jednostki policji lub adresu zamieszkania (dotyczy emeryta rencisty, członka rodziny),
 3. kwotę wnioskowanej pożyczki i ilość rat,
 4. dane osobowe poręczycieli,
 5. czytelne podpisy pożyczkobiorcy i poręczycieli,
 6. poświadczenie podpisów poręczycieli przez przełożonego lub inna osoba uprawniona,
 7. numer rachunku bankowego
 1. Nowo przyjęty członek KKOP może złożyć wniosek o pożyczkę, zapomogę lub pomoc finansową po wpłaceniu wpisowego i dwumiesięcznych wkładów.
 2. Maksymalna wysokość pożyczki podstawowej może wynosić dla:
 1. Policjanta lub pracownika: 2 x zgromadzone wkłady + 2 x uposażenie lub wynagrodzenie (brutto),
 2. Emeryta lub rencisty: 2 x zgromadzony wkład + 1 świadczenie (brutto),
 3. Osób przebywających na  urlopach wychowawczych lub bezpłatnym do wysokości 2 x zgromadzone wkłady,
 1. Maksymalna ilość rat spłaty pożyczki wynosi 24 z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. W szczególnych sytuacjach Zarząd na uzasadniony wniosek członka KKOP może zwiększyć ilość rat spłaty do 36.
 3. Wcześniejszą spłatę zaciągniętej pożyczki można dokonać przez: zwiększenie wysokości rat, wpłatę na rachunek bankowy KKOP zadłużenia lub z wkładu własnego do 70% jego wysokości.[3]
 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w terminie i ratach zatwierdzonych przez Zarząd KKOP. W sytuacjach szczególnych, na wniosek zainteresowanego Członka Zarząd może zawiesić spłatę zadłużenia na jeden miesiąc.
  1. W sytuacjach szczególnych, gdy spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę może być znacznie utrudniona lub jeżeli jego sytuacja zyciowa tego wymaga, Zarząd KKOP na wniosek pożyczkobiorcy może rozpatrzeć wniosek o zmianę zakresu pożyczki, która została ostatnio udzielona, a pozyczkobiorca jest w trakcie jej spłacania.[4]
 5. W przypadku gdy wysokość pożyczki jest niższa niż posiadany przez członka KKOP wkład członkowski nie jest wymagany poręczyciel.
  W pozostałych przypadkach pożyczkobiorca musi posiadać 2 poręczycieli, członków KKOP. Obowiązek ten nie dotyczy osób zawierających umowę pożyczki.[5]
 6. Członkom KKOP przebywającym na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym dopuszcza się zawieszenie obowiązku wpłacania miesięcznej składki, pod warunkiem że pożyczka nie przekracza wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.
 7. Poręczycielami nie mogą być pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, urlopu bezpłatnego, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, osoby prowadzące księgowość Kasy oraz osoby nie zatrudnione w jednostkach, których mowa w § 4.
 8. Pożyczki będą przyznawane przez Zarząd raz w miesiącu w terminie 1 – 7 każdego miesiąca. W szczególnych sytuacjach Zarząd KKOP może przyznać pożyczkę w innym terminie.
 9. Wypłata wkładów i pożyczek następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka KKOP. W przypadku gdy członek KKOP nie posiada konta osobistego, środki finansowe wypłacane będą w Kasie KWP w Poznaniu.
 10. W przypadku zgromadzenia przez członka  KKOP wkładu w wysokości
  co najmniej 10 000 zł, na wniosek zainteresowanego Zarząd może zawiesić dalsze wpłacanie składek członkowskich jeżeli sytuacja finansowa  KKOP na to pozwoli.
 11. Rezygnacja pisemna z członkostwa może być przyjęta po całkowitej spłacie pożyczki lub w przypadku gdy zgromadzone wkłady są wyższe lub równe zadłużeniu
 12. Informację o stanie wkładów i zadłużenia udziela się członkom KKOP, których to dotyczy oraz poręczycielom z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 26

 1. W razie skreślenia z listy  KKOP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.
 2. W razie skreślenia z listy KKOP członka na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki.
 3. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec  KKOP, wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania doręcza się poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, pożyczka podlega spłacie przez poręczycieli. Zarząd KKOP ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów poręczycieli. Poręczyciele odpowiadają do wysokości swoich wkładów.
 4. W razie śmierci członka KKOP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.  
 5. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone przez Zarząd KKOP w ciężar funduszu rezerwowego lub Zarząd może dochodzić  pokrycia zadłużenia  przez spadkobierców członka KKOP.
 6. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka  KKOP, w imieniu i w interesie  KKOP występuje upoważniony w formie uchwały członek Zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba.
 7. Zarząd z funduszu rezerwowego może pokryć ewentualne koszty zastępstwa procesowego związane z dochodzeniem przez  KKOP swoich praw na drodze sądowej.

§ 27

W przypadku rezygnacji z członkostwa w  KKOP zwrot należnej nieobciążonej zobowiązaniami wobec KKOP części wkładów następuje w ciągu miesiąca
od daty potwierdzenia przyjęcia przez Zarząd rezygnacji. [1] Zmiana dokonana Uchwała Walnego Zebrania Delegatów KKOP KWP w Poznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r.

[2] Zmiana dokonana Uchwała Walnego Zebrania Delegatów KKOP KWP w Poznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r.

[3] Zmiana wprowadzona na mocy Uchwały nr 1/2015 Walnego Zebrania Delegatów z dnia 30 czerwca 2015 r.

[4] Zmiana dokonana Uchwała Walnego Zebrania Delegatów KKOP KWP w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r.

[5] Zmiana dokonana Uchwała Walnego Zebrania Delegatów KKOP KWP w Poznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r.

 

 

Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.