Pożyczki

ZASADY PRZYZNAWANIA POŻYCZEK
§ 25 STATUTU KZP
 
 
1. Warunkiem otrzymania pożyczki jest spłacenie wcześniejszego zadłużenia i złożenie stosownego wniosku do biura Zarządu KKOP   
ds. KKOP. Wnioski złożone do dnia 25 każdego miesiąca, zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu KKOP. Wniosek powinien zawierać następujące dane: – załącznik nr 6. :
a) nazwisko i imię, nr identyfikacyjny,
b) wskazanie Jednostki policji lub adresu zamieszkania (dotyczy emeryta rencisty, członka rodziny),
c) kwotę wnioskowanej pożyczki i ilość rat,
d) dane osobowe poręczycieli,
e) czytelne podpisy pożyczkobiorcy i poręczycieli,
f) poświadczenie podpisów poręczycieli przez przełożonego lub inna osoba uprawniona, 
g) numer rachunku bankowego,
h) numer telefonu do kontaktu.
2. Nowo przyjęty członek KKOP może złożyć wniosek o pożyczkę, zapomogę lub pomoc finansową po wpłaceniu wpisowego i dwumiesięcznych wkładów.
3. Maksymalna wysokość pożyczki podstawowej może wynosić dla:
a) Policjanta lub pracownika: 2 x zgromadzone wkłady + 2 x uposażenie lub wynagrodzenie (brutto),
b) Emeryta lub rencisty: 2 x zgromadzony wkład + 1 świadczenie (brutto),
c) Osób przebywających na urlopach wychowawczych lub bezpłatnym do wysokości 2 x zgromadzone wkłady,
4. Maksymalna ilość rat spłaty pożyczki wynosi 36
5. Wysokość raty pożyczki nie może pomniejszać uposażenia lub wynagrodzenia jak również świadczenia emerytalnego pożyczkobiorcy poniżej kwoty minimalnej, określonej w odrębnych przepisach.
6. Wcześniejszą spłatę zaciągniętej pożyczki można dokonać przez: zwiększenie wysokości rat, wpłatę na rachunek bankowy KKOP zadłużenia lub z wkładu własnego do 50% jego wysokości jednak nie wcześniej niż po spłaceniu połowy kwoty pożyczki.
7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w terminie i ratach zatwierdzonych przez Zarząd KKOP. W sytuacjach szczególnych, na wniosek zainteresowanego Członka Zarząd może zawiesić spłatę zadłużenia na jeden miesiąc.
8. W przypadku gdy wysokość pożyczki jest niższa niż posiadany przez członka KKOP wkład członkowski nie jest wymagany poręczyciel. 
W pozostałych przypadkach pożyczkobiorca musi posiadać 2 poręczycieli, członków KKOP zatrudnionych u pracodawcy na obszarze działania KKOP. 
9. Członkom KKOP przebywającym na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym dopuszcza się zawieszenie obowiązku wpłacania miesięcznej składki, pod warunkiem, że pożyczka nie przekracza wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.
10. Poręczycielami nie mogą być pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, małżonkowie pożyczkobiorcy posiadający wspólność majątkową, członkowie KKOP w trakcie urlopu bezpłatnego, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, osoby prowadzące księgowość Kasy oraz osoby nie zatrudnione w jednostkach, których mowa w § 4.
11. Pożyczki będą przyznawane przez Zarząd raz w miesiącu w terminie 
1 – 15 każdego miesiąca. W szczególnych sytuacjach Zarząd KKOP może przyznać pożyczkę w innym terminie.
12. Wypłata wkładów i pożyczek następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka KKOP. W przypadku gdy członek KKOP nie posiada konta osobistego, środki finansowe wypłacane będą w Kasie KWP w Poznaniu.
Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.